rozporządzenie o ochronie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), Drukarnia – agencja reklamowa Projekt Art Bartłomiej Dudek Ul Głogowa 39 , 40-750 Katowice, przekazuje następujące informacje:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Drukarnia Projekt Art. Bartłomiej Dudek.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

W sprawach ochrony swoich danych osobowych oraz w sprawach realizacji związanych z tym praw możesz się z nami skontaktować pisząc na adres pocztowy: Drukarnia – agencja reklamowa Projekt Art Bartłomiej Dudek, ul. Głogowa 39 , 40-750 Katowice, lub adres e-mail: biuro@projekt-art.pl

Skąd mamy Twoje dane?

- Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zamówienia lub w związku z realizacją sprzedaży towarów i usług
- Zostały pozyskane ze źródeł publicznych ogólnie dostępnych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Drukarnię – agencję reklamową Projekt Art.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania sprzedaży towarów i usług, w tym do:.

 • prowadzenia negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej umowy,
 • sprzedaży produktów poligraficznych oraz innych towarów i usług,
 • zlecenia transportu zakupionych przez Ciebie towarów i usług,
 • obsługi reklamacji, gdy złożysz taką reklamację,
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz,
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z realizacją zamówienia.

Dane pozyskane ze źródeł publicznych są wykorzystywane tylko w celu wysłania oferty handlowej i nie będą przetwarzane w innych celach marketingowych. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, prawnie uzasadniony interes Drukarni Projekt Art., którym jest prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych towarów lub usług; kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji; windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony www.projekt-art.pl,
 • prowadzenia analiz statystycznych Twojego ruchu na stronie www.projekt-art.pl,
 • organizacji szkoleń i innych akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, jak ją wyraziłeś bądź poprzez zmiany w Twojej przeglądarce internetowej. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmom spedycyjnym, które są niezbędne do zrealizowania podstawowego celu przetwarzania danych, czyli sprzedaży towarów lub usług przez Drukarnię Projekt ART Możemy także przekazać je kancelarii prawnej w celu windykacji należności.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Do realizacji sprzedaży towarów lub usług wymagamy podania danych, które muszą znaleźć się na fakturze.
Wymagamy również podania przez Ciebie następujących danych osobowych: adres e-mail, telefon kontaktowy, imię i nazwisko. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy sprzedaży. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz prawa wobec Drukarni – agencji reklamowej Projekt Art. w związku z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj. prawa do żądania od Drukarni Projekt Art dostępu do swoich danych osobowych, prawa do sprostowania danych osobowych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Drukarnia Projekt Art je przetwarzała) lub ograniczenia przetwarzania (np.: do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu), prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z sprzedażą towarów lub usług
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy, do momentu wycofania zgody lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.